Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door TradeYourTrip B.V., gevestigd op Eerste Emmastraat 18, 2012 GG Haarlem en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63297582.

De hiernavolgende bepalingen, zijn van toepassing op alle diensten die TradeYourTrip aanbiedt. De Overdragende partij dan wel Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij of Overnemende partij aanvaardt deze algemene voorwaarden (tezamen met het privacy statement) als onderdeel van het ‘boekingsproces’ – nadat de hij/zij de gelegenheid heeft gehad de voorwaarden te lezen/printen/op te slaan. Er komt geen overeenkomst tussen TradeYourTrip en de Overdragende partij dan wel Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij of Overnemende partij tot stand als laatstgenoemde deze algemene voorwaarden (tezamen met het privacy statement) niet expliciet heeft aanvaard middels de verplichte opt-in functie tijdens de processen van het aanbieden van een reis en het aanschaffen van een reis.

TradeYourTrip enerzijds en jij als Overdragende of Overnemende Partij anderzijds zijn onafhankelijke partijen; ieder handelt alleen in eigen naam en voor eigen rekening. De Overdragende partij via de verzekeringsmaatschappij handelt volledig in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij.

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Artikel 2 De van toepassing zijnde Algemene Gebruiksvoorwaarden

Artikel 3 De overeenkomst tussen TradeYourTrip en Overdragende partij/Overnemende partij

Artikel 4 Regels voor het gebruik van de website van TradeYourTrip

Artikel 5 Betaling en levering reisbescheiden

Artikel 6 Proces van indeplaatsstelling

Artikel 7 Vergoeding

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Artikel 9 Wijziging of annulering door de Overnemende partij

Artikel 10 Reisdocumenten

Artikel 11 Op reis

Artikel 12 Persoonlijk gebruik

Artikel 13 Geschillen

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 15 Misbruik

Artikel 16 Websites en diensten van derden

Artikel 17 Registratie en Privacy

Artikel 18 Vrijwaring

Artikel 19 Algemeen

Artikel 20 Toepasselijk recht

Artikel 1 Definities

In deze Algemene (gebruiks)voorwaarden Trade Your Trip wordt verstaan onder:

Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige algemene (gebruiks)voorwaarden Trade Your Trip, aanvullend op de Thuiswinkel Algemene Voorwaarden

TradeYourTrip: De besloten vennootschap TradeYourTrip B.V.

Reis: een door de Overdragende partij geboekte reis bestaand uit een of meer van de volgende elementen:

 • pakketreis (georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1 vervoer; 2 verblijf; 3 een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt);
 • accommodatie;
 • cruise.

Overdragende partij: degene, die als consument zelfstandig en rechtstreeks, een reis die op zijn/haar naam is geboekt op de website van TradeYourTrip aan een derde aanbiedt om deze tegen een vergoeding over te nemen;

Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij: degene, die als verzekerde klant recht heeft op een dekking van haar verzekeringsmaatschappij, en waarvan de verzekeringsmaatschappij na akkoord van de klant de reis op de website van TradeYourTrip aan een derde aanbiedt;

Overnemende partij: degene die via de website van TradeYourTrip een reis tegen een vergoeding overneemt van de Overdragende partij;

Indeplaatsstelling : het proces waarbij Overdragende partij zich in het kader van de Reis laat vervangen door Overnemende partij en de met de Reis samenhangende rechten en plichten overgaan op Overnemende partij;

Vergoeding: de vergoeding die de Overnemende partij de Overdragende partij betaalt in ruil voor de Reis die wordt overgenomen;

Vergoeding overdragende partij via verzekeringsmaatschappij: de vergoeding die de verzekeringsmaatschappij de Overdragende partij betaalt bij dekking in ruil voor de Reis die wordt overgedragen via een indeplaatsstelling;

Artikel 2 De van toepassing zijnde Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen:

 • tussen TradeYourTrip en Overdragende partij;
 • tussen TradeYourTrip en verzekeringsmaatschappij en Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij;
 • tussen TradeYourTrip en Overnemende partij;
 • op alle door TradeYourTrip aangeboden diensten.

Door een Reis aan te bieden en/of via de website een Reis over te nemen, verklaart de Overdragende partij dan wel de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij dan wel de Overnemende partij zich akkoord met de Algemene Gebruiksvoorwaarden middels de verplichte opt-in functionaliteit.

TradeYourTrip behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen, deze zullen enkel gelden voor nieuwe relaties en niet van invloed zijn op bestaande relaties.

Op de reisovereenkomst zelf zijn in de regel de (vervoers/verblijfs/verzekerings-)voorwaarden van de (reis)dienstverlener(s) van toepassing. Deze zijn veelal te vinden op de website(s) van de desbetreffende dienstverlener(s).

Artikel 3 De overeenkomst tussen TradeYourTrip en Overdragende partij/Overnemende partij

TradeYourTrip biedt op haar website een platform waarop Overdragende partij en Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij een Reis kan aanbieden en Overnemende partij een Reis kan overnemen. Overdragende partij kan een Reis aanbieden via het menu “Verkoop mijn trip”. De Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij kan een reis aanbieden via een speciaal door de verzekeringsmaatschappij verschafte (url)link. Overnemende partij kan kennis nemen van de verschillende Reizen die worden aangeboden en naar aanleiding daarvan een overeenkomst aangaan met een Overdragende partij. Hierbij heeft TradeYourTrip slechts een faciliterende rol.

Tussen TradeYourTrip en Overdragende partij dan wel de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij komt een overeenkomst tot stand zodra Overdragende partij een reis aanbiedt op de website van TradeYourTrip, na aanvaarding van het aanbod en de voorwaarden van TradeYourTrip. Bij totstandkoming van de overeenkomst machtigt Overdragende partij dan wel de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij TradeYourTrip om hem/haar te vertegenwoordigen richting de reisorganisator en Overnemende partij in het kader van de Indeplaatsstelling en de met de indeplaatsstelling gepaarde administratieve handelingen namens Overdragende partij uit te voeren.

Tussen TradeYourTrip en Overnemende partij komt een overeenkomst tot stand zodra Overnemende partij via de website van TradeYourTrip het aanbod een reis over te nemen aanvaardt. TradeYourTrip verricht de administratieve handelingen die nodig zijn voor de Indeplaatsstelling. TradeYourTrip verbindt zich ertoe de juiste administratieve handelingen te verrichten voor een succesvolle indeplaatsstelling. Indien de indeplaatsstelling niet succesvol is door het feit dat de betrokken (reis)dienstverlener niet (tijdig) meewerkt aan de Indeplaatsstelling, komt dat niet voor risico en rekening van TradeYourTrip maar van Overdragende partij of in geval van de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij komt dat voor risico en rekening van de verzekeringsmaatschappij. Het gevolg daarvan is dat de Reis op naam blijft staan van Overdragende partij . Indien de indeplaatsstelling niet succesvol is door het onjuist handelen van TradeYourTrip, dan zal dat voor risico en rekening van TradeYourTrip komen. De Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij draagt geen risico en is bij dekking verzekert van betaling van de volledige reissom vanuit de verzekeringsmaatschappij.

TradeYourTrip is uitdrukkelijk geen partij bij:

 • de overeenkomst die tussen Overdragende partij en Overnemende partij tot stand komt. Overdragende partij en Overnemende partij dienen eventuele onderlinge geschillen zelf op te lossen;

 • de onderliggende Reisovereenkomst/overeenkomst ter levering dan wel uitvoering van de Reis.

Ten aanzien van de overeenkomst tussen Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij en Overnemende partij lossen TradeYourTrip en de desbetreffende verzekeringsmaatschappij onderlinge geschillen op. De Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij is in dit geval geen partij bij geschillen.

Artikel 4

Regels voor het gebruik van de website van TradeYourTrip

Het aanbieden en overnemen van een Reis op de website van TradeYourTrip:

 • Vooralsnog kunnen op de website van TradeYourTrip alleen pakketreizen, losse accommodaties en cruises worden aangeboden.

 • Overdragende partij dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij en Overnemende partij zijn minimaal 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam.

 • De aangeboden Reis moet in ieder geval op naam van (onder meer) Overdragende partij dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij staan.

 • Overdragende partij dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij moet gerechtigd zijn de Reis ter overneming aan te bieden.

 • In iedere advertentie mag maximaal één Reis, voor één of meerdere personen, worden aangeboden.

 • De titel en de tekst van een advertentie dienen een omschrijving van de aangeboden Reis te bevatten. De omschrijving:

  • moet juist en volledig zijn. De geüploade tekst, prijs, genoemde kenmerken en foto’s hebben daadwerkelijk betrekking op de Reis;

  • mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten;

  • mag niet bestaan uit valse, misleidende, onnauwkeurige, lasterlijke of smadelijke informatie;

  • mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens etc.);

  • mag geen commerciële boodschappen bevatten.

 • Titels en teksten van Reizen mogen alleen in het Nederlands, Duits of in het Engels zijn opgesteld.

 • De Overdragende moet bij het aanbieden van een Reis een PDF-bestand van de boekingsbevestiging en factuur te uploaden (welke niet zichtbaar zullen zijn op de website maar enkel voor TradeYourTrip). Het bestand moet de originele digitale versie zijn die is verstrekt door de reisorganisator of reisagent. Gescande e-tickets, foto's van e-tickets of aangepaste bestanden zijn niet toegestaan.

 • Overdragende partij kan, zolang de Reis door een Overnemende partij niet aanvaard en afgerekend is, zijn aanbod tot overneming van de geüploade Reis te allen tijde intrekken;

 • De Reis kan alleen worden aangeboden en overgenomen als deze niet is geannuleerd;

 • De Reis kan alleen worden aangeboden als deze volledig is betaald. Wettelijk zijn bij een indeplaatsstelling Overdragende partij dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij en Overnemende partij beide hoofdelijk aansprakelijk voor openstaande kosten van reisorganisator. Om de Overnemende partij te beschermen tegen onverwachte claims, laten we enkel volledig betaalde Reizen toe op de marktplaats;

 • De Reis moet op een zodanig moment worden aangeboden op de website van TradeYourTrip dat er (in overeenstemming met de wettelijke termijn) voldoende tijd is voor de Indeplaatsstelling. Volgens artikel 7:506 BW wordt een termijn van zeven dagen tussen het moment dat om Indeplaatsstelling wordt verzocht en de aanvang van de Reis in ieder geval tijdig geacht. Het staat de Overdragende partij vrij een Reis minder dan zeven dagen voor aanvang aan te bieden, maar Overdragende partij en Overnemende partij dienen zich ervan bewust te zijn dat de Indeplaatsstelling dan wellicht niet meer (tijdig) kan plaatsvinden;

 • Zolang de Reis op de website TradeYourTrip staat aangeboden, kan deze op ieder moment worden overgedragen aan een Overnemende partij. Zodra de Overnemende partij het aanbod om de Reis over te nemen heeft aanvaard, is er overeenstemming en kan de aanvaarding niet meer worden ingetrokken.

 • Zodra overeenstemming bestaat over de overdracht van de Reis voor een bepaalde prijs, verricht TradeYourTrip de administratieve handelingen die nodig zijn voor de Indeplaatsstelling. Indien de indeplaatsstelling niet succesvol is door het feit dat de betrokken (reis)dienstverlener niet (tijdig) meewerkt aan de Indeplaatsstelling, komt dat niet voor risico en rekening van TradeYourTrip maar van Overdragende partij. Indien de indeplaatsstelling niet succesvol is door het onjuist handelen van TradeYourTrip, dan zal dat voor risico en rekening van TradeYourTrip komen.

 • Overdragende partij dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij dan wel Overnemende partij maakt in het kader van het aanbieden of overnemen van een Reis geen gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord van iemand anders en staat niemand toe zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken; Overdragende mag een aanbieding van een andere Overdragende partij niet belemmeren.

 • Indien de Overnemende partij aanvaardt een Reis voor meerdere personen over te nemen, gaat TradeYourTrip er vanuit dat Overnemende partij voldoende gemachtigd is om de Overeenkomst namens zichzelf en namens alle leden van de groep te aanvaarden.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de Overnemende partij om ervoor te zorgen dat alle aan TradeYourTrip verstrekte gegevens (inclusief betaalgegevens) van hem-/haarzelf en van eventuele andere reizigers correct en volledig zijn en dat alle voor de uitvoering van de dienst relevante informatie is verstrekt.

 • Tevens is het de verantwoordelijkheid van de Overnemende partij dat eventuele andere reizigers kennis nemen van alle informatie, waaronder informatie over de toepasselijke voorwaarden, documentatie en overige communicatie met TradeYourTrip. Alle informatie die door TradeYourTrip aan de Overnemende partij wordt verstrekt, wordt beschouwd als verstrekt aan de andere reizigers waarvoor de boeking is gemaakt.

 • Als de door Overnemende Partij opgegeven persoonsgegevens tussentijds (van het moment van boeken tot start Reis) wijzigen moet Overnemende partij TradeYourTrip hiervan direct op de hoogte stellen. TradeYourTrip behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen in verband met de te verwerken wijzigingen.

Handelingen op de website van TradeYourTrip die niet zijn toegestaan:

Gebruikers van de website van TradeYourTrip mogen:

 • Geen handelingen uitvoeren die het feedback- of het beoordelingssysteem ondermijnen (zoals het weergeven, importeren of exporteren van feedback gegevens buiten de sites of deze gebruiken voor doeleinden die niets te maken hebben met TradeYourTrip).

 • Hun TradeYourTrip-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam niet zonder toestemming van TradeYourTrip overdragen aan een andere partij noch veiligheidsmaatregelen treffen om hun wachtwoord te beschermen.

 • Geen spam, kettingbrieven of piramidespelen versturen of op TradeYourTrip plaatsen.

 • Geen virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan TradeYourTrip of aan de belangen of eigendom van TradeYourTrip, Overdragende dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij dan wel Overnemende partij.

 • Niet de inhoud van de sites en auteursrechten en handelsmerken van TradeYourTrip kopiëren, wijzigen of verspreiden.

 • Niet informatie over Overnemende partij(en) verkrijgen of verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming voor zover dit niet nodig is voor de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst.

 • Geen advertentie plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf of om kliks op een bepaalde website te genereren.

Zowel Overdragende partij als Overnemende partij dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op aangeboden Reizen. Overdragende partij en Overnemende partij worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van de desbetreffende Reis te kennen. Bij twijfel zullen zij nadere inlichtingen of advies moeten inwinnen bij de betrokken reisorganisator, reisagent dan wel de partij die de betreffende dienst moet leveren.

Herroeping/bedenktijd

Overdragende Partij heeft, zolang de Reis door een Overnemende partij niet aanvaard en afgerekend is, het recht zijn aanbod tot overneming van de geüploade Reis te allen tijde in te trekken. Na acceptatie van de Reis door Overnemende partij, succesvolle betaling van de Reis door Overnemende Partij en succesvolle indeplaatsstelling heeft TradeYourTrip haar dienst volledig geleverd en ziet Overdragende Partij af van zijn herroepingsrecht.

Voor Overnemende Partij geldt geen bedenktijd.

Artikel 5 Betaling en levering reisbescheiden

Betaling

De bemiddeling en overdracht van de reis worden pas uitgevoerd nadat door de Overnemende partij het verschuldigde bedrag online is betaald. Daartoe wordt de Overnemende partij direct doorgeleid naar een betaalpagina.

Betalen op TradeYourTrip kan gratis via betalingsdienst Adyen. Nadere informatie hieromtrent is te vinden op de Website van TradeYourTrip. Ook kan hiervoor contact worden opgenomen met de klantenservice van TradeYourTrip.

Levering reisbescheiden

De reisbescheiden zullen uiterlijk na zeven dagen na ontvangst van de betaling (en voor de vertrekdatum) door TradeYourTrip per e-mail naar het door de Overnemende partij opgegeven e-mailadres worden verzonden, mits TradeYourTrip de juiste reisbescheiden tijdig van de reisdienstverlener heeft ontvangen. Indien een (tijdige) levering van de reisbescheiden niet mogelijk is door een vergissing en/of fout gemaakt door de Overnemende partij (zoals maar niet beperkt tot het doorgeven van een onjuist of onvolledig e-mailadres) dan wel door een omstandigheid aan de kant van de reisdienstverlener, dan is TradeYourTrip hiervoor niet aansprakelijk.

De Overdragende partij ontvangt bij aanvaarding door de Overnemende partij een e-mail met een bevestiging, waarna de overgedragen Reis automatisch van de website wordt verwijderd. De Overdragende partij dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij is verplicht alle duplicaten van (reis)bescheiden van de overgedragen Reis voor zover in zijn bezit te vernietigen.

Artikel 6 Proces van indeplaatsstelling

Voordat Overdragende partij dan wel de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij de reis op de website van TradeYourTrip aanbiedt, moet hij/zij TradeYourTrip middels een volmacht toestaan hem/haar te vertegenwoordigen in de verkoop van de Reis en namens hem/haar de administratieve handelingen te verrichten nodig voor de overdracht van de Reis. Zodra overeenstemming tussen Overdragende Partij dan wel de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij en Overnemende Partij bestaat over de overdracht van de Reis voor een bepaalde prijs, verricht TradeYourTrip de administratieve handelingen die nodig zijn voor de Indeplaatsstelling. Indien de indeplaatsstelling niet succesvol is door het feit dat de betrokken (reis)dienstverlener niet (tijdig) meewerkt aan de Indeplaatsstelling, komt dat niet voor risico en rekening van TradeYourTrip maar van Overdragende partij. Voor de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij wordt dit risico gedragen door de verzekeringsmaatschappij. Indien de indeplaatsstelling niet succesvol is door het kennelijke gevolg van het niet-nakomen van de inspanningsverplichting van TradeYourTrip ten aanzien van het verrichten van de juiste administratieve handelingen daartoe, dan zal dat voor risico en rekening van TradeYourTrip komen.

Artikel 7 Vergoeding

De Overdragende partij bepaalt zelf de hoogte van de Vergoeding die hij/zij vraagt in ruil voor de Reis die hij/zij op website van TradeYourTrip aanbiedt, met dien verstande dat deze vergoeding niet hoger mag zijn dan 80% van de originele prijs (inclusief servicekosten) van de Reis. De Overdragende partij is voor iedere Reis die via TradeYourTrip wordt overgedragen, een bedrag aan TradeYourTrip verschuldigd dat gelijk is aan 15% van de overeengekomen Vergoeding. Ook betaalt de Overdragende partij de administratiekosten die berekend worden door de (reis)organisatie en die worden voorgeschoten door TradeYourTrip. De hoogte van dit bedrag hangt af van de voorwaarden van de betreffende (reis)organisatie. Voldoening van het percentage van 15% van de Vergoeding en de administratiekosten vindt plaats door middel van verrekening door TradeYourTrip. De Overdragende partij ontvangt dus de door Overnemende partij betaalde Vergoeding minus 15% en minus de administratiekosten.

Het door Overnemende partij betaalde bedrag wordt op een derdenrekening bij Adyen geplaatst. Als de Indeplaatsstelling is voltooid, wordt binnen zeven werkdagen na aanvang van de Reis het bedrag verminderd met het percentage van 15% en de administratiekosten als bedoeld in dit artikel, doorbetaald aan de Overdragende partij.

Indien de Indeplaatsstelling in een uitzonderlijk geval, mede omvattend de situatie date de indeplaatsstelling niet doorgaat omdat de betrokken (reis)dienstverlener te hoge administratiekosten in rekening brengt of zich hiertegen verzet, krijgt de Overnemende partij het volledig betaalde bedrag teruggestort en ontvangt de Overdragende partij geen vergoeding. In dat geval brengt TradeYourTrip geen kosten in rekening.

Voor de Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij neemt de verzekeringsmaatschappij in samenwerking met TradeYourTrip dit volledige proces voor hun rekening bepaalt de prijs. De Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij is vrijgesteld van de vergoeding aan TradeYourTrip. De Overdragende partij via verzekeringsmaatschappij ontvangt de volledige reissom bij volledige dekking via de verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

TradeYourTrip wordt uitdrukkelijk geen partij bij de rechtsverhouding tussen Overdragende en Overnemende partij. Geschillen tussen Overdragende en Overnemende partij dienen direct onderling besproken te worden. Hieronder vallen ook handelingen, uitingen en/of nalatigheden van Overdragende of Overnemende partij.

TradeYourTrip wordt uitdrukkelijk geen partij bij de rechtsverhouding tussen de reisorganisator/(reis)dienstverlener en Overdragende dan wel Overnemende partij. Geschillen en/of klachten over de uitvoer van de Reis dienen direct met de reisorganisator/(reis)dienstverlener besproken te worden. Hieronder vallen ook:

 • Foto's, folders, websites en teksten die niet door TradeYourTrip openbaar zijn gemaakt, maar door de (reis)dienstverleners

 • Handelingen, uitingen en/of nalatigheden van de betrokken (reis)dienstverlener(s)

 • Onjuistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie

 • De inhoud van de reisovereenkomst, de kwaliteit van de Reis en eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de Reisovereenkomst, bijvoorbeeld indien de Reis niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kunnen worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, financieel onvermogen van de desbetreffende dienstverlener(s), wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener of annulering door de dienstverlener.

Hoewel TradeYourTrip, zoals hierboven vermeldt, uitdrukkelijk geen partij is voor tekortkomingen in de uitvoering van de (reis)overeenkomst met de betreffende (reis)dienstverlener, is ze bereid in een dergelijke situatie de Overdragende dan wel Overnemende partij in contact te brengen met de betreffende (reis)dienstverlener.

Artikel 9 Wijziging of annulering door de Overnemende partij

Nadat de Overnemende partij een Reis heeft overgenomen via TradeYourTrip zijn de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van toepassing zoals deze gesteld zijn bij de reisovereenkomst van de Overdragende partij. Als Overnemende partij de Reis wil wijzigen of annuleren kan daarvoor bij de klantenservice van TradeYourTrip informatie worden opgevraagd.

De Overnemende partij kan met inachtneming van de regels van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van TradeYourTrip de Reis opnieuw aanbieden via de website van TradeYourTrip.

Artikel 10 Reisdocumenten

De Overnemende partij is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van (persoons)gegevens die nodig zijn om een correcte Indeplaatsstelling tot stand te brengen en uit te voeren. Indien de persoonsgegevens tussentijds worden gewijzigd stelt de Overnemende partij TradeYourTrip hiervan direct op de hoogte. TradeYourTrip behoudt zich het recht voor kosten voor het wijzigen van persoonsgegevens in rekening te brengen. TradeYourTrip wijst de Overnemende partij er met nadruk op dat de eerste voornaam en achternaam zoals deze in het paspoort vermeld staan, als passagiersgegevens doorgegeven dienen te worden in het indeplaatsstellingsproces. Voor getrouwde vrouwen dient enkel de meisjesnaam zoals vermeld in het paspoort te worden doorgegeven en niet de achternaam van de echtgenoot.

In geval de Overnemende partij met een vliegticket reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, kan de Overnemende partij contact opnemen met de klantenservice van TradeYourTrip. Er worden altijd kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van gegevens in een reeds gekochte reis, zowel door de organisatie die de reisdienst levert als door TradeYourTrip. De Overnemende partij is zelf verantwoordelijk dat hij/zij bij het op reis gaan in het bezit is van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visum, inentingsbewijzen). Voor meer informatie hieromtrent verwijst TradeYourTrip de Overnemende partij door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de website van de visumdienst waar per bestemming de benodigde en actuele informatie te vinden is. Veel landen eisen dat het paspoort nog zes maanden na de beoogde verblijfsperiode geldig is. Het aanvragen van een visum kan enige tijd in beslag nemen. TradeYourTrip raadt de Overnemende partij dan ook aan zo snel mogelijk een visum aan te vragen nadat de Overnemende partij het aanbod de reis over te nemen heeft aanvaard. Indien de Overnemende partij naar of via de Verenigde Staten reist of doorreist en gebruik wil maken van het VISA Waiver Program (VWP) dient hij/zij toestemming te vragen om gebruik te maken van het Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). De Overnemende partij dient dit bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor vertrek te doen. Het is niet toegestaan zonder ESTA naar of via de Verenigde Staten te reizen. TradeYourTrip aanvaardt geen aansprakelijk indien de reiziger niet beschikt over geldige reisdocumenten en visa, tenzij dit direct aan het handelen of communiceren van TradeYourTrip valt te wijten.

Artikel 11 Op reis

Het is de verantwoordelijkheid van de Overnemende partij om op tijd in te checken bij de desbetreffende luchtvaarmaatschappij enof accommodatie. Een aantal luchtvaartmaatschappijen biedt de mogelijkheid om voor vertrek via hun website online in te checken. TradeYourTrip adviseert de Overnemende partij de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee de Overnemende partij reist te raadplegen om te kijken of dit voor de betreffende vlucht(en) mogelijk is. Bij een aantal luchtvaartmaatschappijen is online inchecken zelfs verplicht. Voor actuele informatie dient de Overnemende partij contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Zwangere vrouwen

Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt. Het is de verantwoordelijkheid van de Overnemende partij zelf de voorwaarden van de door betreffende luchtvaartmaatschappij te raadplegen.

Paspoort baby’s

Vanaf 26 juni 2012 heeft elk kind (ook baby’s!) in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart nodig voor reizen naar het buitenland. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Voor meer informatie hieromtrent verwijst TradeYourTrip de Overnemende partij door naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes

De vluchttijden, vluchtnummers en vluchtroutes die bij overneming van de Reis worden meegedeeld aan de Overnemende partij zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen derhalve veranderen. Het is daarom erg belangrijk om 24 uur voor vertrek het actuele reisschema te controleren. Hiervoor verwijst TradeYourTrip de Overnemende partij door naar de website van de betreffende dienstverlener.

Bagage meenemen

Afmeting en gewicht van bagagestukken en handbagage zijn per touroperator en/of vliegtuigmaatschappij verschillend. Voor de exacte bagagevoorwaarden kan de Overnemende partij contact op nemen met de klantenservice van Reisorganisator. Het is mogelijk dat er extra kosten in rekening worden gebracht voor bagage.

Artikel 12 Persoonlijk gebruik

TradeYourTrip is enkel voor persoonlijk gebruik en het is voor handelaren of commerciële partijen niet toegestaan om als Overdragende partij of Overnemende partij op het platform op te treden. Scripts, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden om voorrang te krijgen op aankopen, zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een (permanente) blokkade van de Overnemende partij.

Artikel 13 – Klachten en geschillen

Zie artikel 16 van de Thuiswinkel Algemene Voorwaarden.

TradeYourTrip heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de overeenkomst met Overdragende dan wel Overnemende partij te handhaven.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

De website, de inhoud van de website met uitzondering van door derden geleverd materiaal en de TradeYourTrip merken zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van TradeYourTrip worden gebruikt behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen.

Artikel 15 Misbruik

Iedere gebruiker van de website van TradeYourTrip gaat ermee akkoord:

 • geen informatie, gegevens of inhoud via TradeYourTrip aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving;

 • geen onjuiste verwantschap te pretenderen met een persoon of entiteit; geen niet-openbare/beveiligde gebieden van de dienst te betreden;

 • geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen voor welk doel dan ook te sturen;

 • niet de kwetsbaarheid van de dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of in strijd te handelen met enige beveiliging of authenticatie.

Als de gebruiker van de website niet voldoet aan deze gebruikersovereenkomst, dan kan TradeYourTrip hem de toegang tot het Platform en haar diensten met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

TradeYourTrip is te allen tijde gerechtigd om Reizen, omschrijvingen van Reizen of reacties te verwijderen indien deze in strijd zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 16 Websites en diensten van derden

De website van TradeYourTrip bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). TradeYourTrip heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien een gebruiker van de website van TradeYourTrip vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijst TradeYourTrip diegene door naar de desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Artikel 17 Registratie en Privacy

Een ieder kan van de website van TradeYourTrip gebruik maken door zich te registreren via onze website. Alle persoonlijke gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld. TradeYourTrip beschermt de persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. TradeYourTrip verwerkt de verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de dienst mogelijk te maken en in dit verband met die persoon te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy op onze website. Een ieder die bezwaar heeft tegen de daarin beschreven vormen van overdracht of gebruik van persoonlijke gegevens, kan geen gebruik maken van de website en diensten van TradeYourTrip.

TradeYourTrip verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

TradeYourTrip beschouwt de bescherming van de privacy van de Overdragende dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij en Overnemende partij als zeer belangrijk. Door in te loggen op de persoonlijke account, kan iedere gebruiker zijn/haar gegevens oproepen en wijzigen.

Indien TradeYourTrip aanwijzingen heeft dat iemand niet handelt in overeenstemming met de wet/gebruiksvoorwaarden/het privacybeleid, dan kan TradeYourTrip onder meer de volgende maatregelen treffen.

 1. TradeYourTrip kan de desbetreffende partij uitsluiten van de diensten van TradeYourTrip of bepaalde functionaliteiten voor deze partij beperken, bijvoorbeeld door schorsing van de account van de betreffende partij, het verwijderen van beoordelingen, of het beperken van de mogelijkheid Reizen aan te bieden of reacties te plaatsen;

 2. TradeYourTrip kan een of meerdere Reizen van de betreffende partij verwijderen.

TradeYourTrip kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is, kan TradeYourTrip binnen de grenzen van de wet de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Artikel 18 Algemeen

De oorspronkelijke tekst van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is opgesteld in de Nederlandse taal en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen.

Als enige bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet geldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

TradeYourTrip behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen voor nieuwe relaties en overeenkomsten. Wijzigingen hebben geen betrekking op reeds bestaande relaties. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ter beschikking worden gesteld om te downloaden.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen TradeYourTrip en Overdragende dan wel de Overdragende via verzekeringsmaatschappij dan wel Overnemende partij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.